AGAZ Piotr Nowak


  Nasza firma rozszerzyła swoją ofertę. Motujemy instalacje BRC, Stag, Prins. Zapraszamy

 

 

AUTO NA GAZ - SŁOWNIK

Reduktor-parownik

Reduktor-parownik służy do rozprężania i odparowywania ciekłego LPG w stan lotny. Odparowanie LPG, które ma miejsce w drugiej komorze pociąga za sobą znaczny spadek temperatury. Ciepło potrzebne do odparowania LPG dostarczane jest z układu chłodzenia silnika samochodu. Na reduktorze zamocowany jest również elektrozawór,który przy braku napięcia (przełącznik w pozycji "BENZYNA" lub przy wyłączonym zapłonie) zamyka kanał doprowadzający gaz do reduktora-parownika. Ciekły gaz z elektrozaworu gazu przechodzi pod ciśnieniem przez kanał zasilający do komory redukcyjnej pierwszego stopnia, gdzie następuje redukcja ciśnienia do 0,45-0,65 bara (w zależności od typu reduktora). Gaz w fazie płynnej przedostaje się dalej do komory drugiego stopnia, gdzie następuje odparowanie gazu. Niezbędne ciepło do odparowania LPG dostarczane jest przez gorącą ciecz pochodzącą z małego obiegu chłodzenia samochodu przepływającą przez reduktor-parownik. Komora drugiego stopnia połączona jest za pomocą przewodu gazowego D17x24 z mikserem umieszczonym przed przepustnicą. Podciśnienie wytworzone w kolektorze ssącym silnika oddziaływuje przez mikser na membranę umieszczoną w komorze drugiego stopnia reduktora-parownika. Membrana jest połączona z dźwignią, która otwiera lub zamyka zawór, przez który napływa gaz z komory pierwszego stopnia. Podczas wzrostu podciśnienia membrana ugina się do wnętrza reduktora-parownika naciskając na dźwignię, która otwiera zawór. W przypadku zaniku podciśnienia membrana odchyla się w drugą stronę, oddziaływując na dźwignię zamyka dopływ gazu do komory drugiego stopnia. Ponadto reduktor-parownik posiada śrubę regulacyjną, za pomocą której ustawia się ilość gazu dla biegu jałowego silnika.

Wlew gazu

Wlew gazu służy do uzupełniania ilości paliwa. Jest zaworem kulowym jednokierunkowym. Po zamocowaniu specjalnego pistoletu do tankowania, który szczelnie przylega do gniazda wlewu, pod wpływem ciśnienia z dystrybutora gaz jest uzupełniany w zbiorniku. Po odłączeniu pistoletu odcięty zostaje powrót gazu ze zbiornika poprzez zawór zwrotny (stalową kulkę) znajdującą się w wlewie. Celem zabezpieczenia wlewu gazu przed zanieczyszczeniami stosuje się wkręcany plastikowy korek wlewu gazu, który znajduje się na pasku przykręconym do wlewu uniemożliwiającym jego przypadkowe zgubienie.

Zbiornik gazu

Zbiornik gazu służy do magazynowania paliwa gazowego. Wykonany jest z wysokojakościowej stali w kształcie cylindra lub torusa. Każdy zbiornik poddawany jest testom wytrzymałościowym i zaopatrzony jest w certyfikat ważności na 10 lat. Zbiornik standardowo jest również wyposażony w kołnierz, do którego mocowany jest osprzęt zbiornika (wielozawór, lub wielozawór z obudową).

Wielozawór

Wielozawór jest częścią Gazowego Układu Zasilania, instalowaną na zbiorniku, która ma spełniać kilka b.ważnych zadań:

 • napełnianie zbiornika i ograniczenie napełniania do 80% całkowitej pojemności zbiornika
 • pobór fazy płynnej gazu ze zbiornika
 • ograniczenie nadmiernego wypływu gazu ze zbiornika w przypadku awarii przewodów lub zaworu
 • wskazanie rzeczywistej ilości gazu w zbiorniku
 • nie dopuszczenie do wzrostu ciśnienia powyżej 25 barów
Wielozawór składa się z:
 • ręcznie sterowanego 'ZAWORU NAPEŁNIANIA'
 • ręcznie sterowanego 'ZAWORU WYPŁYWU'
 • urządzenia ograniczającego napełnienie do 80% pojemności całkowitej zbiornika
 • zaworu ograniczającego nadmierny wypływ gazu
 • miedzianej rurki z filtrem sitkowym do pobrania fazy płynnej gazu ze zbiornika
 • płynowskazu
 • zaworu bezpieczeństwa

   Podczas napełniania, gaz w postaci płynnej dostaje się do zbiornika przez otwarty "ZAWÓR NAPEŁNIANIA". Pod wpływem ciśnienia przepływającego płynu, wywierany jest nacisk na tłoczek urządzenia ograniczającego napełnienie do 80%, który opiera się na tulei. Tuleja połączona jest z pływakiem i obraca się wraz ze zmianą ilości gazu w zbiorniku. Tuleja posiada specjalnie ukształtowany bieżnik dzięki, któremu w położeniu pływaka odpowiadającym napełnieniu zbiornika w 80% jego pojemności całkowitej, tłoczek opuszcza się głębiej zamykając tym samym wlot paliwa do zbiornika. Pływak oddziałuje na wrzeciono z wtopionym magnesem. Podczas przemieszczania się pływaka na skutek zmiany poziomu płynu wrzeciono wprawiane jest w ruch obrotowy. Magnes wrzeciona oddziałuje na magnes wskazówki, której położenie względem tarczy pozwala określić ilość płynnego gazu znajdującego się w zbiorniku.
   Płynny gaz wydostaje się ze zbiornika poprzez rurkę zakończoną filtrem sitkowym (której wylot znajduje się przy dnie zbiornika), poprzez urządzenie ograniczające nadmierny wypływ gazu dalej do "ZAWORU WYPŁYWU". Zawór ograniczający nadmierny wypływ gazu służy do zablokowania wypływu gazu ze zbiornika w przypadku uszkodzenia przewodu łączącego zbiornik z elektrozaworem gazu lub awarii elektrozaworu gazu. Gdy wypływ gazu przekracza określoną wartość (6 litrów/min), kulka zaworu opiera się na gnieździe blokując natychmiast wypływ gazu ze zbiornika.

Elektrozawór gazu

Jest to urządzenie elektromagnetyczne, które otwiera lub zamyka przepływ LPG (gazu). LPG trafia do wejścia elektrozaworu gazu w stanie ciekłym. Najpierw wpływa do komory odstojnikowej umieszczonej w dolnej części elektrozaworu. Stąd gaz przepływa przez filtr do górnej części, gdzie znajduje się tłoczek gazu otwierający i zamykający przepływ gazy do wyjścia. Tłoczek zmienia swoje położenie (zamyka lub otwiera) w wyniku zmian napięcia na cewce elektrycznej, przy czym: • zawór jest zamknięty, jeśli na cewce zaworu nie ma napięcia
 • zawór jest otwarty i umożliwia przepływ gazu, gdy na cewce zaworu jest napięcie


   Kiedy kluczyk zapłonu w samochodzie jest wyłączony lub przełącznik sterujący jest w pozycji "BENZYNA", na zaciskach cewki nie występuje napięcie - tłoczek jest dociskany przez sprężynę zamyka dopływ gazu. Przy pracującym silniku i przełączniku w pozycji "GAS", na cewce elektrozaworu gazu występuje napięcie. Pole elektromagnetyczne wytworzone wewnątrz cewki przemieszcza tłoczek pokonując siłę sprężyny co pozwala na przepływ gazu przez elektrozawór dalej do reduktora-parownika.

Mikser (mieszalnik) gazu  

Mikser ma zasadniczy wpływ na zużycie gazu, elastyczność jazdy na gazie i na benzynie oraz na osiągi pojazdu.
W mikserze następuje wymieszanie powietrza zasysanego przez silnik z odpowiednią ilością gazu (w fazie lotnej) pobranego z reduktora-parownika. Mikser jest zatem odpowiednikiem gaźnika w układzie zasilania benzyną.
   Podczas pracy silnika w suwie ssania następuje napełnienie cylindrów powietrzem niezbędnym do procesu spalania. W zależności od ilości zasysanego powietrza, do cylindra powinna się dostać odpowiednia ilość gazu. Dla prawidłowej pracy silnika i maksymalnego wykorzystania energii zawartej w paliwie najkorzystniejsze jest przygotowanie takiej mieszanki powietrzno-paliwowej, po spaleniu której w spalinach nie pozostanie nie spalone paliwo (mieszanka zbyt bogata) lub po spaleniu której nie zostanie w spalinach tlen (mieszanka zbyt uboga).
   Mikser musi zapewnić dostarczenie odpowiedniej ilości gazu proporcjonalnie do ilości przepływającego powietrza w całym zakresie pracy silnika (pomimo zmieniających się prędkości obrotowych i obciążeń), zatem dobór miksera musi być bardzo precyzyjny.

Klapa przeciwwybuchowa

Klapa przeciwwybuchowa zapobiega uszkodzeniom części kanału dolotowego i obudowy filtra, spowodowanym przez ewentualne wybuchy powrotne. Klapa przeciwwybuchowa umieszczona jest na kanale dolotowym powietrza do silnika (między przepustnicą a obudową filtra powietrza) lub w obudowie filtra powietrza.
   W momencie wystąpienia wybuchu powrotnego w kolektorze ssącym, następuje nagły wzrost ciśnienia, który musi zostać zdekompresowany. Zmniejszenie ciśnienia uzyskuje się poprzez rozszczelnienie kanału dolotowego dzięki specjalnej konstrukcji klapy przeciwwybuchowej. Po upuszczeniu nadmiaru ciśnienia, następuje samoczynny powrót klapy przeciwwybuchowej do pozycji wyjściowej. W przypadku ewentualnego zadziałania klapy należy sprawdzić czy guma na klapie ułożyła się prawidłowo (bez jakichkolwiek zagięć i podwinięć) i czy zapewnia odpowiednią szczelność.

Attuator

Rozmiar: 1861 bajtówAttuator, czyli regulator przepływu jest elementem wykonawczym układu sterującego ilością gazu, którego zadaniem jest sterowanie ilością gazu zasysanego przez mikser.
   Jeśli mieszanka spalana w cylindrze jest zbyt bogata attuator zmniejsza dopływ gazu do miksera przez zmniejszenie przekroju przepływu, jeśli mieszanka jest zbyt uboga attuator zwiększa dopływ gazu do miksera przez zwiększenie przekroju przepływu. Attuator składa się z korpusu, który łączy się z przewodami gazowymi oraz z silnika krokowego, który sterowany jest za pomocą sygnałów z elektronicznego układu sterującego. Układ ten na podstawie analizy danych pochodzących z sondy lambda analizuje bieżącą sytuację i generuje sterowanie elementem wykonawczym - attuatorem.
   Silnik krokowy może zajmować dowolną pozycję w przedziale 0 (całkowicie zamknięty) do 250 kroków (całkowicie otwarty).