AGAZ Piotr Nowak


  Nasza firma rozszerzyła swoją ofertę. Motujemy instalacje BRC, Stag, Prins. Zapraszamy

 


BEZPIECZNE PALIWO - REGULACJE PRAWNE


   Propan butan jest gazem ropopochodnym o wysokiej prężności i liczbie oktanowej około 110. W odróżnieniu od paliw płynnych propan butan (LPG) nie zawiera szeregu toksycznych związków, dzięki czemu jest paliwem przyjaznym dla środowiska i zdecydowanie zwiększa trwałość silnika pojazdu. Jest również paliwem bezpiecznym, o czym postaram się przekonać czytelników.

   Gaz płynny jest magazynowany w zbiornikach ciśnieniowych fazie ciekłej jest palny. Pary gazu propan butan tworzą mieszaninę wybuchową przy określonym ich stężeniu w powietrzu. W praktyce wybuch tego gazu jest mało prawdopodobny, gdyż wymaga wymieszania dużej ilości gazu z powietrzem, co w warunkach normalnych jest bardzo trudne do osiągnięcia. Większe stężenie w razie wycieku wywołuje gwałtowne spalenie bez efektu detonacji.

Aby zapewnić bezpieczeństwo, instalacje gazowe LPG w pojazdach drogowych powinny odpowiadać wymogom zawartym w:
- Regulaminie 67 Europejskiej Komisji Gospodarczej (przyjęty do stosowania w Polsce od listopada 1992 roku).
 • Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 1 lutego 1993 roku w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów przystosowanych do zasilania gazem z późniejszymi zmianami
 • Ustawie z 19 listopada 1997 roku o dozorze technicznym określający zasady projektowania i eksploatacji zbiorników ciśnieniowych
W tych wszystkich przepisach chodzi o to, aby:
 • Zbiornik klasy „A” był wyposażony w zawór bezpieczeństwa, automatyczne urządzenie (zawór) ograniczające stopień napełnienia zbiornika do 80% jego pojemności, wskaźnik poziomu napełnienia oraz zawór nadmiaru wypływu
 • Umieszczenie zbiornika musi umożliwiać łatwy dostęp do jego osprzętu
 • Usytuowanie zbiornika oraz elementów instalacji pracujących pod ciśnieniem musi zabezpieczać je przed nadmiernym przegrzaniem
 • Zbiornik musi być dopuszczony do eksploatacji w Polsce przez organ Kolejowego Dozoru Technicznego
 • Mocowanie silnika musi spełniać przepisowe warunki wytrzymałości
 • Instalacja oprócz zbiornika z osprzętem powinna składać się z: zaworu odcinającego w pobliżu parownika oraz reduktora z blokadą wypływu gazu przy niepracującym silniku
 • Usytuowanie elementów instalacji winno chronić je przed uszkodzeniem, korozją, przetarciem
 • Przewody rurowe sztywne i elastyczne muszą wykazać odpowiednią wytrzymałość i trwałość
 • Elementy instalacji oraz ich połączenia muszą być całkowicie szczelne
 • Zawory tankowania dla LPG muszą znajdować się na zewnątrz pojazdu i nie mogą wystawać poza jego obrys
 • Zawory na zbiorniku muszą mieć szczelną obudowę połączoną z atmosferą
 • Garaż pojazdu z instalacją LPG powinien w najniższym miejscu posiadać otwory wentylacyjne
 • Sposób montażu powinien być zgodny z przepisami